Vanliga frågor

Här har vi samlat svaren på många av de frågor vi ofta får.

Körkortet behöver bytas när det ska förnyas.När man är permanent bosatt i Spanien kan man inte förnya sitt svenska körkort i Sverige.

SINK betyder särskild inkomstskatt för utlandsbosatta. Skatten, som uppgår till 25 % av inkomsten, gäller i stort sett alla som bor utomlands och är skattemässigt utskrivna från Sverige men som har en inkomst från Sverige. Normalt är det pension som kan komma ifråga. Alternativt kan man välja att bli beskattad enligt svenska inkomstskattelagen.

Den spanska stämpelskatten beräknas på det högsta beloppet av den faktiska köpeskillingen och det av myndigheten beräknade marknadsvärdet. Detta värde beräknas på taxeringsvärdet multiplicerat med kommunens koefficient. Om du betalt stämpelskatt på faktisk köpeskilling kommer du att få betala en bit till om myndigheternas bedömning är att det redovisade värdet är för lågt. Kontrollera därför alltid vad det beräknade marknadsvärdet är.

Att förnya sitt pass när man som svensk bor utomlands kan vara dyrt. Därför rekommenderar UD alla svenskar som bor utomlands att söka pass/ID-kort vid besök till Sverige.

Om man inte har möjlighet att ansöka om pass/ID kort i Sverige kan man göra det på Svenska Ambassaden i Madrid. Oavsett om du beställt i Sverige eller Madrid så kan hämtning ske från valfritt svenskt konsulat.

Om man endast är i Sverige kort tid och inte hinner vänta på passet kan man ansöka om pass/ID-kort hos polismyndighet enligt ovan, och då begära att passet sänds till din närmaste utlandsmyndighet för utlämning där. Man får då betala en utlämningsavgift på ambassaden.

En svensk medborgare bosatt i Spanien lämnar in sin pensionsansökan i Spanien. Ansökan skickas sedan till berörda länder och efter behandling skickas de tillbaka till Spanien för beslut.

Pension som har intjänats i Spanien kan tas ut först från uppnådd pensionsålder. Spanien tillåter inte att man arbetar när man har sökt och fått spansk pension.

Den som inte är skatteresident i Spanien utan bara äger en semesterbostad i Spanien ska deklarera denna på följande sätt:Används bostaden enbart för privat bruk, så betalar man en schablonintäkt för innehavet. Hyrs bostaden ut ska hyresinkomsten deklareras i Spanien. Avdrag mot denna inkomst får göras för de kostnader du haft i samband med uthyrningen. Kom ihåg att hyresintäkterna skall även tas upp i Sverige.

Används bostaden både privat och för uthyrning, deklareras inkomsten för uthyrningen med avdrag för kostnader motsvarande uthyrningsperioden och övrig del av året deklareras för privat bruk.

Pension från offentlig anställning i Sverige beskattas enbart i Sverige med SINK-skatt. Pension från privat anställning i Sverige beskattas i Spanien förutsatt att du är skatteresident i Spanien. Den eventuella dubbelbetalda skatten regleras mellan länderna.

Sverige har tecknat skatteavtal med de flesta andra länder för att undvika att en aktieavyttring beskattas i två länder. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Spanien övergår beskattningsrätten från Sverige till Spanien på utflyttningsdagen. De flesta andra skatteavtal ger Sverige en beskattningsrätt upp till fem eller tio år efter utflyttningsdatum.

Om du är resident i Sverige, har Sverige all rätt till kapitalvinstskatt vid värdepappersaffärer.

Kapitalvinstskatten i Spanien (värdepapper etc) är 19-23 %. För bostäder finns det dock specialregler, under vissa förutsättningar kan man bli befriad från reavinstskatten.

För icke residenta gäller att det vid avyttring innehålls en preliminär skatt på 3 % av köpeskillingen. Beloppet har man tillgodo när reavinstdeklarationen görs, skatten blir 19 %.

Dessutom finns en avgift att betala för den som säljer sin bostad. Varje säljare ska till kommunen där fastigheten är belägen erlägga en s.k.Plusvalía. Avgiftens storlek beror på markens taxeringsvärde och innehavstidens längd. Ska deklareras inom en månad efter avyttringen.

År 2008 tog Spanien bort förmögenhetsskatten. Det återinfördes den 31 dec 2011 och gäller fortfarande (2020). Det finns ett fribelopp om 1 000 000 € i Andalucía, varav 3 000 00 € för permanentbostaden och 7 000 00 € för övriga tillgångar. Skatteskalan är sedan 0,2 till 2,5% av förmögenheten. Varje region har sina skattesatser.

Ett svenskt testamente gäller i Spanien. Men det går betydligt snabbare om ett spanskt testamente finns.Med den nya EU-förordningen, som trädde i kraft den 17 augusti 2015, gäller arvslagen i det land där man bor och är skriven, om inget annat angetts i testamente. Tidigare gällde medborgarlandets arvsregler, men där har det nu förändrats. Det är därför viktigt att man skriver in i testamentet vilket lands lag som ska gälla om annat än det som anges i lagen. Observera att det endast gäller arvsordning inte beskattning. Beskattning av de tillgångar som ärvs och finns i Spanien, beskattas också i Spanien.

NIE nummer är ett spanskt personnummer. Alla som köper, säljer eller ärver en bostad eller startar ett företag i Spanien måste ha ett spanskt personnummer. NIE-numret har inget med skattskyldighet att göra.

Alla EU-medborgare har en laglig rätt att arbeta som anställd eller starta företag i Spanien. Företagsformerna påminner om de svenska, enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. När man driver ett företag måste man tillhöra den spanska försäkringskassan.

Kommunen får statliga bidrag efter antal invånare. Detta är viktigt för kommunens planering av infrastruktur, sjukvård, skolor och annan offentlig service.

Se Kalender nedan.

Om du är utflyttad till Spanien och erhåller inkomster från Sverige, till exempel pension, så kan du välja enligt vilka regler denna skall beskattas. Om du väljer SINK-skatt så kommer alla inkomster från Sverige att beskattas till 25% skatt. Om du istället väljer att skatta enligt inkomstskattelagen så beror din skatt på bland annat inkomstens storlek samt hemortskommun. Du får avdrag för till exempel räntekostnader samt rätt till RUT/ROT.

Du kan köra med din svenskregistrerade bil under en kortare period. Därefter ska bilen omregistreras och omförsäkras enligt spanska regler.

Självklart. Vi kan hjälpa dig vart du än befinner dig i Spanien. Vi sköter det hela digitalt.

Ja. Vi kan både svensk och spansk bokföring, deklarationer samt kontrolluppgifter.

Ja. Vi jobbar dagligen med både spanska och svenska juridiska- och ekonomiska frågor.

Bra länkar

 • Svenska myndigheter i Sverige

 • Svensk skola utomlands

 • Svenska Ambassaden i Madrid och konsulat

Ordlista

 • Comunidad de proprietarios - Samfällighet

 • Escritura de compraventa - Lagfart fastighetsköp/avyttring.

 • Escritura de Constitución - Reg.bevis/bolagsordning

 • IBI (Impuesto sobre Bienes inmuebles) - Kommunal fastighetsskatt

 • Impuesto sobre la renta de las personas fisicas - Privat inkomstskatt

 • Impuesto sobre el patrimonio - Förmögenhetsskatt

 • Impuesto sobre sucesiones y donaciones - Arvs- och gåvoskatt

 • Impuesto sobre sociedades - Bolagsskatt

 • IVA - Moms

 • Licencia de Apertura - Öppningstillstånd för rörelse.

 • NIE-nummer - Personnummer för icke spanska medborgare.

 • Nota Simple - Utdrag ur fastighets- och handelsregistret.

 • Plusvalía - Beräknad värdestegring på marken.

 • Residencia - Intyg för bofast utländsk medborgare.

 • Resident - Bosatt i Spanien och är utskriven från tidigare hemvist.

 • SINK-skatt - Särskild inkomstskatt för utlandsbosatta.

 • S.A. Sociedad Anonima - Aktiebolag minimikapital 60.000 euro.

 • S.L. Sociedad Limitada - Kapitalbolag minimikapital 3.000 euro.

 • IRPF - Skatt på inkomst, förmögenhet, realisationsvinst.

 • Impuesto - sobre transmisionespatrimoniales Avgift vid förvärv av fastighet (Stämpelskatt)

 • Valor Catastral - Taxeringsvärde

När ska de olika skatterna betalas?

Sista inbet.dag skatt formular Period
2020-01-20 Källskatt löner Modelo 111 4:e kvartalet 2019
2020-01-20 Källskatt hyror Modelo 115 4:e kvartalet 2019
2020-01-20 Uthyrning av bostad, icke residenta Modelo 210 4:e kvartalet 2019
2020-01-30 Preliminärskatt enskild firma Modelo 130 4:e kvartalet 2019
2020-01-30 Momsredovisning Modelo 303 4:e kvartalet 2019
2020-01-30 Information, EU-moms Modelo 349 4:e kvartalet 2019
2020-01-30 Årsmoms, information av total för model 303 Modelo 390 År 2019
2020-01-31 Årsredovisning, totalen modell 115 Modelo 180 År 2019
2020-01-31 Årsredovisning, totalen modell 111 Modelo 190 År 2019
2020-02-28 Information av inköp/försäljn belopp över 3000 euro Modelo 347 År 2019
2020-04-20 Källskatt löner Modelo 111 1:a kvartalet 2020
2020-04-20 Källskatt hyror Modelo 115 1:a kvartalet 2020
2020-04-20 Preliminärskatt enskild firma Modelo 130 1:a kvartalet 2020
2020-04-20 Momsredovisning Modelo 303 1:a kvartalet 2020
2020-04-20 Infomation, EU-moms Modelo 349 1:a kvartalet 2020
2020-04-20 Preliminär bolagsskatt Modelo 202 1:a kvartalet 2020
2020-04-20 Uthyrning av bostad, icke residenta Modelo 210 1:a kvartalet 2020
2020-06-30 Deklaration för 2019 för residenta Modelo 100 År 2019
2020-07-20 Källskatt löner Modelo 111 2:a kvartalet 2020
2020-07-20 Källskatt hyror Modelo 115 2:a kvartalet 2020
2020-07-20 Preliminärskatt enskild firma Modelo 130 2:a kvartalet 2020
2020-07-20 Momsredovisning Modelo 303 2:a kvartalet 2020
2020-07-20 Infomation, EU-moms Modelo 349 2:a kvartalet 2020
2020-07-20 Uthyrning av bostad, icke residenta Modelo 210 2:a kvartalet 2020
2020-07-25 Bolagsdeklaration Modelo 200 År 2019
2020-10-20 Källskatt löner Modelo 111 3:e kvartalet 2020
2020-10-20 Källskatt hyror Modelo 115 3:e kvartalet 2020
2020-10-20 Preliminärskatt enskild firma Modelo 130 3:e kvartalet 2020
2020-10-20 Momsredovisning Modelo 303 3:e kvartalet 2020
2020-10-20 Information, EU-moms Modelo 349 3:e kvartalet 2020
2020-10-20 Preliminär bolagsskatt Modelo 202 2:a kvartalet 2020
2020-10-20 Uthyrning av bostad, icke residenta Modelo 210 3:e kvartalet 2020
2020-12-20 Preliminär bolagsskatt Modelo 202 3:e kvartalet 2020
2020-12-31 Deklaration, icke residenta innehavare av egendom Modelo 210 År 2019