Är du skatteresident i Spanien? Då är det dags att deklarera för 2023.

Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Schemalägg ett möte

Är du skatteresident i Spanien? Då är det dags att deklarera för 2023.

Modelo 100 – Inkomstdeklaration

Det är tjugofemte året som vi på Global Accounting hjälper svenskar att deklarera sina inkomster i Spanien och i Sverige. Du som är resident i Spanien ska för inkomståret 2023 deklarera alla dina inkomster i hela världen. Den spanska deklarationen lämnas in under perioden maj-juni 2024.

 

För att hjälpa er med deklarationen behöver vi uppgifter om pensioner, aktieutdelningar, värdepappersaffärer, ränteinkomster, löneinkomster, styrelsearvoden och eventuellt övriga inkomster. Vi behöver även veta till vilket bankkonto ni vill ha eventuell återbetald skatt, som betalats i Sverige, samt från vilket bankkonto i Spanien den spanska skatten ska dras ifrån. Viktigt att komma ihåg är att man numera inte får kontrolluppgifter från Sverige utan man måste istället söka upp dessa kontrolluppgifter själv och vidarebefordra till oss. Kontrolluppgifter hittar ni på utbetalarnas webbsidor. Mot inkomster får man göra avdrag för vissa kostnader. Dessa avdrag avser främst kostnader för hemmavarande barn, hemmavarande pensionerade föräldrar, familjemedlems handikapp, räntor och amorteringar på bostad under vissa förutsättningar, erlagd hyra även det under vissa förutsättningar.

 

Makar får fritt avgöra om de vill sär- eller sambeskattas.

 

Om du får restskatt ska antingen 100 % av restskatten vara betald senast den 30 juni eller 60 % senast den 30 juni och resterande 40 % senast den 7 november. Du får själv avgöra vilken av dessa två betalningar du vill välja. För dig som uppburit svensk pension som har SINK-beskattats, hjälper vi till med ansökan om återbetalning av dubbelbetald skatt.

 

För dig som deklarerar för första gången som resident i Spanien behövs en firma digital. Kontakta oss så beställer vi det för dig.

 

Behöver du hjälp med din svenska deklaration står vi gärna till tjänst med det också. Du som vill ha hjälp från oss på Global Accounting kan maila underlag eller boka in ett möte. Helst senast den 10 april för att garantera att det görs i tid.

 

Modelo 714

Det är dags att deklarera din förmögenhet, både i och utanför Spanien, per den 31 december 2023. Förmögenhetsdeklarationen ska göras under perioden maj till juni 2024 på blankett 714. Förmögenhetsskatten har tagits bort från inkomstår 2022 på tillgångar upp till 3,000,000 euro, men deklarationen skall fortfarande göras med 100% skatteavdrag för förmögenheter upp till 3,000,000 euro. För förmögenheter från 3,000,000 euro uppåt skall skatt erläggas, detta enligt nytt beslut den 27 december 2022.  Detta gäller för både residenta och icke residenta personer.

 

Deklarationen görs individuellt vilket betyder att makar har särbeskattning och beskattas för sin egen del. Viktigt att uppmärksamma är att om du har tillgångar på 700,000 euro eller mer så bör du ta kontakt med oss för att analysera din situation (gränsbeloppet kan variera mellan olika comunidades autónomas).

 

Ni är redan nu välkomna att skicka all dokumentation till oss via mail eller komma på besök till vårt kontor så kan vi upprätta förmögenhetsdeklarationen i god tid.

Modelo 718

 

Har du en förmögenhet på 3 000 000 euro eller mer? Då kan du behöva deklarera i modelo 718. Modelo 718 är en förmögenhetsdeklaration som görs under perioden juli 2023.

 

Deklarationen görs individuellt vilket betyder att makar har särbeskattning och beskattas för sin egen del. Viktigt att uppmärksamma är värdet på bostaden, är värdet 2 000 000 euro eller mer så bör du ta kontakt med oss för att analysera din situation (gränsbeloppet kan variera mellan olika comunidades autónomas).

 

Ni är redan nu välkomna att skicka all dokumentation till oss via mail eller komma på besök till vårt kontor så kan vi upprätta förmögenhetsdeklarationen i god tid.

Modelo 720

Det är dags att lämna in blankett 720 som är en information om de tillgångar ni har utanför Spanien och som överstiger 50,000 euro. Informationen avser situationen den 31 december 2023 och ska presenteras för spanska Skatteverket senast den 31 mars 2024. Tillgångarna utomlands delas upp i tre områden, likvida medel (bankmedel), värdepapper och fastigheter som du ägt per den 31 december 2023. Om någon av dessa tre grupper enskilt överstiger 50,000 euro föreligger skyldighet att deklarera tillgången.

 

Har du exempelvis 20,000 euro på SEB i kontanter samt aktier i Sverige värda 35,000 euro behöver du inte presentera denna blankett. Däremot ska blanketten presenteras i de fall du exempelvis har 30,000 euro i kontanter på SEB samt 30,000 euro i kontanter på Swedbank. Det värde som ska informeras om i blanketten är tillgångarnas marknadsvärde.

 

Har du tidigare skickat in blankett 720 till spanska Skatteverket ska du endast deklarera igen ifall det sammanlagda värdet av dina tillgångar i någon av de tre grupperna har stigit med minst 20,000 euro. Har du avyttrat någon tillgång ska du även uppge denna information genom blankett 720, trots att du redan har gjort det tidigare.

 

Blankett 720 har medfört stora diskussioner på grund av dess överväldigande och oproportionerliga sanktioner vid en underlåtenhet samt sen presentation av blanketten. Europeiska kommissionen har på grund av detta stämt Spanien vid EU-domstolen då de anser att sanktionera är diskriminerande samt oproportionerliga. Till dess saken är avgjord gäller blankett 720.

 

Vi på Global Accounting kan sammanställa och presentera informationsblanketten till det spanska Skatteverket, för er räkning. För att vi ska kunna göra detta behöver vi ha all dokumentation avseende era tillgångar senast den 15 mars.

 

Ni är välkomna att kontakta oss via e-mail, telefon eller komma på besök till vårt kontor.

 

+34 952 82 82 52

 

revisorn@globalaccounting.es