Nyhetsbrev 7/2019

Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Schemalägg ett möte

Nyhetsbrev 7/2019

Ändrat skatteavtal mellan Sverige och Portugal

Den svenska och den portugisiska regeringen har den 16 maj 2019 ändrat skatteavtalet mellan Sverige och Portugal. 2009 införde Portugal regler som gjorde det möjligt för alla utlänningar att ta ut sin privata tjänstepension skattefritt i Portugal. Enligt det tidigare skatteavtalet mellan Portugal och Sverige avstod Sverige från beskattning av privata tjänstepensioner. Dessa pensioner blev således helt skattefria. I augusti 2018 begärde Sverige att dubbelbeskattningsavtalet skulle ändras. Ändringen som nu beslutats innebär att Sverige har rätt att beskatta alla pensioner som utbetalas från Sverige till Portugal med normal SINK-skatt, dvs 25% skatt. Ändringen beräknas ske den 1 januari 2020, dvs om ca ett år. En förutsättning för att det nya avtalet ska träda i kraft är att det godkänns av bägge ländernas riksdag/parlament. Eftersom de båda ländernas regeringar nu undertecknat avtalet tror man att riksdagen även kommer att godkänna avtalet.

Förändringar av spanska arvs- och gåvoskatten

Arvs- och gåvoskatten är en skatt som bestäms av varje region. PSOE (socialdemokraterna) har haft makten i Andalusien allt sedan demokratin infördes 1978 fram till 2018. 2019 tillträdde en koalition mellan de tre borgerliga partierna (Partido Popular, Ciudadanos och Vox). Den 11 april trädde en ny lag i kraft som i princip tar bort arvs- och gåvoskatten i Andalusien.

Vid arv och gåva, mellan makar, föräldrar, barn och barnbarn, gäller att varje mottagare först har ett grundavdrag på 1 miljon euro. Om arvet eller gåvan överstiger 1 miljon euro får mottagaren en skatterabatt på 99%.

Det är viktigt att notera att gåvogivaren betalar skatt på vinst som uppstår på skillnaden mellan gåvans värde och anskaffningsvärde för fastighet. Även den kommunala s.k. Plusvalían ska erläggas av gåvogivaren.

Det bör noteras att andra än närstående, se ovan, t ex sambor inte åtnjuter rabatten.

Vidare sänks stämpelskatten vid gåva till 1% mot att det vid köp betalas minst 8%. Däremot ska gåvogivaren erlägga skatt på den vinst som gåvan medför. Med vinst menas skillnaden mellan givarens anskaffningsvärde och marknadsvärdet vid gåvotillfället.

Inkomstskatteskalan sänks för de med lägst lön med 0,5% och de med en inkomst över 35.000 € får en sänkning på 0,5 – 1%.

Kapitalvinstskatten är oförändrad, 19% på belopp upp till 6.000 €, 21% 6-50.000 €, 23% för vinster över 50.000. Med kapitalvinst avses ränteinkomster, utdelningar, vinster på aktier och vinst vid avyttring av bostad.

Det finns tecken på att förmögenhetsskatten tas bort från år 2020. Det återstår att se.